Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego
 
www.polprotex.pl
 
 
 
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym
 
prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.polprotex.pl.
 
 
 
Sprzedającym jest

POLPROTEX ANDRZEJ PIECYK, ŁUKASZ GÓRZYŃSKI

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

prowadzona przez Andrzeja Piecyka i Łukasza Górzyńskiego, z siedzibą w Łodzi (94-221), ul. Złotno 80A, zarejestrowana pod numerem NIP:727-275-17-70, Regon:100754109, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.
 
 Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
 
· Pod adresem Zgierz (95-100), ul. Konstantynowska 62/70
 
· Pod numerami telefonu: 533355099, 535535836, 42 719 07 14 wew. 119
 
· Korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@polprotex.pl
 
 
 
§ 1 Definicje
 
 
 
HASŁO - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 
KLIENT - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 
KONTO (KONTO KLIENTA) - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
 
PRODUKT – oznacza towar przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego.
 
REGULAMIN - oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 
REJESTRACJA - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 
SKLEP INTERNETOWY - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów, działające w domenie www.polprotex.pl.
 
SPRZEDAWCA - oznacza Andrzeja Piecyka i Łukasza Górzyńskiego prowadzących działalność gospodarczą pod firmą „Polprotex” spółka komandytowa.z siedzibą w Łodzi (94-221), ul. Złotno 80A, NIP:727-275-17-70, REGON: 100754109,; e-mail: info@polprotex.pl, będący jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 
BIURO SPRZEDAWCY - oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, pod adresem: ul. Konstantynowska 62/70, 95-100 Zgierz
 
UMOWA SPRZEDAŻY - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 
ZAMÓWIENIE – jest to zawieranie umowy między Klientem a sprzedającym, jej przedmiotem są towary dostępne w Sklepie Internetowym, którego niniejszy regulamin dotyczy.
 
DOSTAWA - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 
DOSTAWCA – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 
 
 
§ 2 Zasady ogólne
 
 
 
1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest
 
Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie
 
realizacji Zamówienia.
 
2. Sklep internetowy www.polprotex.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 
3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie ww.polprotex.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 
 
 
§ 3 Składanie zamówień
 
 
 
1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.polprotex.pl są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych (zawierają podatek VAT). W/w. ceny nie obejmują kosztów transportu (koszty transportu określone są w dalszej części niniejszego Regulaminu).
 
2. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową, mailowo bądź telefonicznie.
 
3. Zamówienia przez stronę internetową oraz drogą mailową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane droga telefoniczną możliwe są jedynie
w dniach oraz godzinach podanych na stronie Sklepu Internetowego (zakładka Kontakt).
 
4. Zamówienie uważa się za prawidłowo złożone, jeśli kupujący poprawnie wypełni formularz zamówienia oraz poda dokładne dane kontaktowe i dane adresowe, na jakie ma zostać Towar wysłany (w tym adres e-mail oraz numer telefonu).
 
5. W przypadku, gdy dane podane przez Kupującego są niekompletne, Sprzedający kontaktuje się z kupującym. W sytuacji, gdy kontakt ten jest niemożliwy - telefoniczny oraz mailowy) z winy Kupującego, usługodawca ma prawo do anulowania zamówienia.
 
6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.
 
7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. W wypadku udzielenia zgody Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, poprawiania ich oraz usunięcia.
 
8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalonych przez Kupującego.
 
9. Kupujący może również zrezygnować z powyżej opisanej rejestracji i nabywać Towary w sklepie Internetowym jako kupujący niezarejestrowany.
 
10. Po prawidłowym złożeniu zamówienie Kupujący otrzymuję na swoją skrzynkę e-mailową wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia.
 
11. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu opłaty za Towar, na podany w potwierdzeniu zwrotnym, rachunek bankowy – w przypadku płatności przelewem lub wyborem płatności za pobraniem.
 
 
 
§ 4 Koszty i termin wysyłki
 
 
 
1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia, podany telefonicznie bądź mailowo.
 
2. Towar wysyłany jest do Klienta za pomocą firmy kurierskiej. Istnieje również możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru w siedzibie Sprzedającego.
 
3. Przesyłka dostarczana jest do Kupującego w ciągu 7 dni roboczych od momentu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego.
 
4. Dokładne koszty dostawy Towaru określone są na stronie Sklepu Internetowego (zakładka Koszty transportu).
 
 
 
§ 5 Płatności
 
 
 
1. Na każdy sprzedany Towar Sprzedawca wystawia Kupującemu paragon bądź fakturę.
 
2. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze) bądź przelewem na konto bankowe Sklepu.
 
3. W przypadku braku płatności lub nieodebrania zamówienia w siedzibie firmy w ciągu 14 dni - zamówienie zostanie anulowane.
 
§ 6 Odbiór towaru
 
 
 
1. Dostawy realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedający może wysłać Towar poza granice Polski za zgodą Sprzedającego (koszty takiej wysyłki ustalane są odrębnie przez firmę kurierską).
 
2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie, Towar będzie uszkodzony bądź niekompletny należy w obecności kuriera spisać stosowny protokół oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Brak stwierdzenia ilościowego lub jakościowego przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy braku części przesyłki.
 
 
 
§ 7 Odstąpienie od umowy
 
 
 
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni.
 
2. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 
3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy:
 
Polprotex sp. k.
Konstantynowska 62/70
95-100 Zgierz
 
4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
 
5. W ciągu dwóch dni roboczych o dnia otrzymania Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sprzedający dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli Towar spełni wymagania wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał wraz z kopią faktury korygującej zostanie wysłany do Klienta listem poleconym priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu Sprzedający dokona zwrotu kosztów zakupu na wskazane przez Kupującego konto bankowe w ciągu 7 dni roboczych.
 
 
 
§ 8 Postępowanie reklamacyjne
 
 
 
1. Wszystkie produkty wystawione przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym posiadają gwarancję producenta oraz sprzedawcy. Czas gwarancji oraz szczegółowe warunki realizacji gwarancji każdego produktu określone są w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Sprzedający w/w druk wystawia na prośbę Kupującego.
 
2. Towar podlegający gwarancji wysyłany jest na koszt Sprzedającego na adres jego siedziby:
 
Polprotex sp. k.
Konstantynowska 62/70
95-100 Zgierz
 
3. Wymieniony Produkt wysyłany jest do kupującego na koszt usługodawcy.
 
4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego, należy odesłać na koszt Usługodawcy.
 
5. W ciągu 14 dni roboczych o dnia otrzymania Towaru wraz z oświadczeniem przedstawiającym powód reklamacji, Sprzedający dokona sprawdzenia produktu. W przypadku potwierdzenia występowania wady, niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta. Ponadto do zamówienia zostanie wystawiona faktura korygująca.
Oryginał wraz z kopią faktury korygującej zostanie wysłany do Klienta listem poleconym priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu Sprzedający dokona zwrotu kosztów zakupu (wraz z najtańszą dostępną opcją wysyłki) na wskazane przez Kupującego konto bankowe w ciągu 7 dni roboczych.
 
 
 
§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 
 
 
1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupywanymi Towarami jest Usługodawca.
 
2. Dane osobowe Klientów wykorzystywane są jedynie w celu realizacji umowy sprzedaży. Dane te przekazywane są tylko podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane przekazywane są Usługodawcy dobrowolnie.
 
 
 
§ 10 Postanowienia końcowe
 
 
 
1 . Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez kupującego.
 
2. Data opublikowania Regulaminu 19.12.2013 roku
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz zmienić sposób zapisu i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.